Aktualności

FIRMY ODBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Mieszkańcy Gminy Kobylnica mogą dostarczyć do:

 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Bałtycka 11A
76-200 Słupsk

 

Można również skontaktować się z firmą:

 Zbieranie i Transport Odpadów ELEKTRONIKZBIÓR
Janusz Jaskuła
z siedzibą w Słupsku
ul. Sportowa 36A,
tel. 501 765 295

Ruszają kontrole posesji wykorzystujących zbiorniki bezodpływowe oraz instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że rozpoczynają się kontrole terenowe pracowników Urzędu Gminy oraz strażników Straży Gminnej, które zgodnie
z art. 6 ust. 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają być prowadzone w cyklu minimum raz na dwa lata i dotyczyć będą:

właścicieli nieruchomości wykorzystujących na swoich posesjach zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych,

właścicieli nieruchomości wykorzystujących na swoich posesjach osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do gromadzenia nieczystości ciekłych.

 

Podczas kontroli mieszkańcy będą w obowiązku przedstawić:

umowę na świadczenie usług opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych (art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),

faktury potwierdzające wykonanie powyżej wskazanej usługi odbioru nieczystości ciekłych:

 • z częstotliwością minimum raz na kwartał w przypadku zbiorników bezodpływowych (§ 19 załącznika do uchwały nr XXVII/239/2020
  Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 października 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylnica),
 • z częstotliwością minimum raz na 18 miesięcy w przypadku osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
  (§ 19 załącznika do uchwały nr LX/536/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
  Gminy Kobylnica).

 

Przypominamy, że niewykonywanie powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem kary w drodze mandatu.

Zdjęcie do Ruszają kontrole posesji wykorzystujących zbiorniki bezodpływowe oraz instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków

Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, które wymusza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zgodnie z art. 3aa. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., gminy są obowiązane osiągnąć za rok 2020 poziom:
1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.


Natomiast, zgodnie z aktualnymi zapisami art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:
1) 20% wagowo – za rok 2021;
2) 25% wagowo – za rok 2022;
3) 35% wagowo – za rok 2023;
4) 45% wagowo – za rok 2024;
5) 55% wagowo – za rok 2025;
6) 56% wagowo – za rok 2026;
7) 57% wagowo – za rok 2027;
8) 58% wagowo – za rok 2028;
9) 59% wagowo – za rok 2029;
10) 60% wagowo – za rok 2030;
11) 61% wagowo – za rok 2031;
12) 62% wagowo – za rok 2032;
13) 63% wagowo – za rok 2033;
14) 64% wagowo – za rok 2034;
15) 65% wagowo – za rok 2035 i za każdy kolejny rok.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych.

 

Według art. 3c cytowanej ustawy, gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

 

Nowelizacja ustawy nakłada także na gminy od 2025 r. obowiązek nieprzekraczania poziomu składowania odpadów w wysokości:
1) 30% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029;
2) 20% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034;
3) 10% wagowo – w 2035 r. i za każdy kolejny rok w latach następnych.

 

Osiągnięte przez Gminę Kobylnica wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 1. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów za rok 2017
 2. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów za rok 2018

 3. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów za rok 2019

 4. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów za rok 2020

 5. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów za rok 2021

 6. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów za rok 2022